Olimp Labs w programie stażowym

W Olimp Laboratories Sp. z o. o. odbywa się staż pracownika naukowo-dydaktycznego podkarpackiej uczelni – Uniwersytetu Rzeszowskiego, w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca”. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw.

Realizatorem projektu jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP). Jest to stowarzyszenie, które zostało powołane w październiku 2004 roku przez studentów, absolwentów i doktorantów z różnych poznańskich uczelni wyższych. Utworzenie PAIP stało się możliwe dzięki merytorycznemu wsparciu partnerów oraz finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Pracy, które nagrodziło koncepcję utworzenia PAIP w konkursie na „Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości”. Celem PAIP jest promowanie, inicjowanie oraz wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez organizację szkoleń, konferencji, doradztwa indywidualnego oraz spotkań promujących innowacyjną przedsiębiorczość akademicką.

Dynamiczny rozwój PAIP zaowocował rozszerzeniem swojej działalności poza Wielkopolskę. Obecnie swoje projekty PAIP realizuje także na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego.

Realizacja działań projektu „Staż Sukcesem Naukowca” ma przyczynić się do nawiązania współpracy pomiędzy podkarpackimi uczelniami a podkarpackimi przedsiębiorcami, pomysł ten ma opierać się na wymiernych korzyściach zarówno dla Stażysty i dla Przedsiębiorcy. Stażysta uzyskuje wiedzę praktyczną poprzez pracę i codzienne obcowanie z działalnością podejmowaną w sferze biznesu, zaś firma zyskuje pracownika, którego umiejętności i praktyczna praca na rzecz przedsiębiorstwa będą wartością dodaną dla jego działalności i efektywności. W ramach 6-cio miesięcznego stażu stażysta opracuje innowacyjne rozwiązanie dla naszej firmy: Opracowanie i optymalizacja proteomicznych metod kontroli jakości produktów i półproduktów spożywczych.

Wdrożenie technologii wytwarzania dietetycznych środków spożywczych o zamaskowanym smaku i zapachu

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”


Nazwa inwestycji:
 „Wdrożenie technologii wytwarzania dietetycznych środków spożywczych o zamaskowanym smaku i zapachu”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny


OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 827 750,23 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 000 000,00 PLN
Okres realizacji: od 06.10.2011 do 24.01.2013Strona internetowa Beneficjenta: www.olimp-labs.com
Strona internetowa POIG: www.poig.gov.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl/
Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl/
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov.pl/
Strona internetowa Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/index_pl.htm