Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

News
Promotion of EU projects
10/05/2013

Nagawczyna, dn.10.05.2013 r.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

W ramach działań informacyjno – promocyjnych projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Nagawczynie informuje o rozpoczęciu budowy:

innowacyjnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego.Głównym celem projektu jest stworzenie rozbudowanej struktury laboratoryjnej i zaplecza badawczo – rozwojowego, które umożliwi opracowanie nowych technologii i wyznaczenie standardów z zakresu suplementów diety oraz zwiększenie udziału firmy  w rynku OTC.

Cel ogólny projektu jest zbieżny z I celem szczegółowym PO RPW, jakim jest
„ Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy”.

Realizacja celu projektu pozwala osiągnąć cel Działania 1.3. PO RPW jakim jest „Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych”.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Cel główny strategii – określony jako „Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”.

Ośrodek zlokalizowany będzie w na terenie inwestycyjnym w miejscowości Pustynia oddalonej około 5 km od głównej siedziby zakładu. O umiejscowieniu inwestycji zadecydowało dogodne sąsiedztwo wjazdu na autostradę A4 będącego  w finalnej fazie budowy oraz stosunkowo łatwy dostęp do międzynarodowego lotniska w Rzeszowskiej Jasionce. Budowany Ośrodek Badawczo – Rozwojowy będzie budynkiem o powierzchni ponad 7,2 tys. m2.
W budynku zlokalizowane będzie zaplecze Badawczo – Rozwojowe w zakresie laboratoriów fizykochemicznych, mikrobiologicznych, farmaceutycznych oraz pracowni techniczno – wdrożeniowych odpowiadających za produkcję próbną. Taka orientacja przyniesie wymierne korzyści rozwojowe tak dla firmy, jak i regionu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
Całkowita kwota inwestycji to ponad 83 mln złotych, przy czym dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 39,8 mln złotych. Zakończenie projektu planowane jest na koniec drugiego kwartału 2015 roku.